MÓJ KOSZYK

KOSZYK JEST PUSTY

MOJE ULUBIONE

PRZECHOWALNIA JEST PUSTA

Regulamin Konkursu "Dzień Kobiet"

Regulamin Konkursu

„DZIEŃ KOBIET”

I. Wstęp

 1. Poniższe warunki Konkursu pod nazwą: „DZIEŃ KOBIET” określają zasady, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Konkursu oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Konkursie, w tym także obowiązki Organizatora.
 2. Organizatorem Konkursu „DZIEŃ KOBIET” jest „KATI" PIOTR JĘDRZEJCZYK (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Stanisław Dolny 423A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5511115758, REGON 070635675, adres poczty elektronicznej: biuro@obuwiekati.pl i numer telefonu: 338232646 (dalej zwany „Organizator”).
 3. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem kanału społecznościowego: Instagram (@obuwiekati).
 4. W Konkursie mogą uczestniczyć Klienci, którzy spełniając warunków udziału w Konkursie stają się uczestnikami Konkursu (dalej zwani: „Uczestnik Konkursu”).    

 
II. Przedmiot i Warunki Promocji

 1. Przedmiot Konkursu stanowi możliwość wyboru przez Uczestnika Konkursu na zasadach określonych w Warunkach Konkursu podczas trwania Konkursu „DZIEŃ KOBIET” dowolnego koloru (pomarańcz, kobalt, zieleń, róż, turkus, fuksja) modelu 1898.
 2. Promocja obowiązuje od 02.03.2019 r. godzina 13:00 do 07.03.2019 r. godzina 23:59 (dalej zwany: „Czas Promocji”).
 3. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny.
 4. W celu udziału w Konkursie należy w Czasie Promocji:
 • zapoznać się i zaakceptować Warunki Konkursu;
 • obserwować kanał społecznościowy @obuwiekati - Instagram,
 • napisać w komentarzu za co kochasz szpilki;
 • zaprosić do Konkursu trzech znajomych;
 • udostępnić informację o konkursie w relacji na Instagramie.
   

     5. W ramach Konkursu Uczestnik Konkursu spełniający dobrowolnie Warunki Konkursu otrzyma dowolny kolor modelu 1898 za             najbardziej kretywną odpowiedź. 

 1. Najbardziej kreatywną odpowiedź wybierze Team Kati. 
 2. Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

III. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: sklep@obuwiekati.pl lub listownie na adres Organizatora: „KATI" PIOTR JĘDRZEJCZYK (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Stanisław Dolny 423A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska) (dalej również: „Reklamacje”).
 2. Prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację, aby zapewnić sprawne i terminowe rozpatrzenie Reklamacji.
 3. Rozpatrzenie Reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

IV. Postanowienia końcowe 

 1. Niniejsze Warunki Konkursu są publicznie udostępnione pod adresem (tutaj)
 2. Użyte w Warunkach Konkursu zwroty pisane wielką literą posiadają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym (tutaj)
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Konkursu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, w szczególności Tytuł XXXVI. Przyrzeczenie publiczne.
Zapisz